fbpx

Naucz się  Samodzielnie zamykać rok
od A do Z na pełnych księgach Zapisy zamknięte - wracamy w II półroczu 2020
00
Dni
00
Godzin
00
Minut
00
Sekund
ANNA LEŃCZOWSKA


Od 17 lat  związana z księgowością i podatkami. Absolwentka Stosunków Międzynarodowych - specjalność Handel Zagraniczny na Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz Studiów Podyplomowych Finanse i Rachunkowość. Ukończyła  również Pedagogikę z dyplomem nauczyciela rachunkowości i ekonomiki przedsiębiorstw.

Posiada certyfikat LCCI Third Level oraz Zertifikat Deutsch fur den Beruf - TELC Poland. W 2018 ukończyła Contract Law course na Harvard University.


Przede wszystkim jednak jest praktykiem. Od 17 lat pracuje w księgowości, w tym 13 lat zajmowała stanowisko głównego księgowego. Dodatkowo od 10 lat prowadzi własne biura rachunkowe w Krakowie i Myślenicach.

Jest w trakcie ubiegania się o tytuł biegłego rewidenta. Brała udział w licznych badaniach sprawozdań finansowych, w tym spółek giełdowych i podmiotów z branży finansowej.

Od 15 lat pracuje i wdraża system ERP Comarch Optima.

Jak pracujemy? Kurs trwa 13 tygodni - udostępniamy co tydzień nową porcję materiałów

aby nie obciążyć Cię całością na raz

Spotykamy się na videokonferencjach

aby omówić wątpliwości, problemy - dołącz do nas na LIVE CALL

Możesz korzystać z kursu przez 12 miesięcy

i oglądać lekcje video ile razy potrzebujesz

Odrabiamy cotygodniowe zadania

nic nie działa lepiej niż nauka przez praktykę

Lekcje są dostępne o dowolnej porze w dowolny dzień

w trybie 24/7

Rozmawiamy na specjalnej grupie Facebook

dostępnej tylko dla Studentów - dożywotnio

CO OTRZYMASZ KUPUJĄC DOSTĘP DO PROGRAMU?


 • 3-Miesięczny Program Zamknięcie roku w Praktyce:  Wartość 4297 PLN
 • Comiesięczny LIVE CALL (telekonferencje)  ze Studentami Na Żywo: Wartość 1847 PLN  
 • Dostęp do analizy Twojej prac przeze mnie (moja stawka za konsultacje indywidualne to 1297 PLN za godzinę)
 • Certyfikat ukończenia kursu "Sprawozdania Finansowe w Praktyce": BEZCENNE 
 • 12-miesięczny Dostęp Do Kursu Oraz Aktualizacji Materiałów:  Wartość 2000 PLN
 • Dożywotni Dostęp Do Grupy Facebook "Sprawozdania finansowe w Praktyce": BEZCENNEBONUSY

 • Dokumentacja inwentaryzacyjna (protokoły inwentaryzacyjne, protokoły weryfikacji, arkusze wyceny rozrachunków w walucie, arkusze wyceny bilansowej zobowiązań, protokoły inwentaryzacyjne środków pieniężnych, środków trwałych, zapasów i innych składników majątku)
 • Dokumentacja testów na utratę wartości (metody, uproszczenia, dokumentacja)
 • Wycena rezerw (na świadczenia pracownicze, gwarancje i inne - algorytmy i dokumentacja)
 • Checklisty do wszystkich etapów zamknięcia roku (ujęcie bilansowe, CIT, VAT, PFRON, PIT)
 • Szablony elementów sprawozdań finansowych (wprowadzenie, informacja dodatkowa)
 • Schematy dla Comarch Optima dla wszystkich elementów sprawozdania finansowego (bilans, rachunek zysków i strat - wariant kalkulacyjny i porównawczy, cash flow, zestawienie zmian w kapitale)
 • Wycena podatku odroczonego  (aktywa, rezerwy, aktualizacje wycen)
 • Operacje na przełomie roku, błędy lat ubiegłych (ujawnianie - schemat działania)
 • Schemat e-sprawozdań w Comarch Optima (powiązanie z innymi modułami)
 • Zebrany zbiór aktualnych przepisów - kompleksowo opracowany tematycznie - nie szukaj 
 • Ponad  100 schematów i instrukcji  działania - sprawdź i działaj według wskazówek!


Jeśli masz pytania - pisz na  szkola@szkolaksiegowosci.pl
OPIS PROGRAMULEKCJA 1: Powitanie

LEKCJA 2: Plan nauki

LEKCJA 3: Jak studiować?

LEKCJA 4: Efekt końcowy

LEKCJA 5: Instalacja Comarch Optima

LEKCJA 6: Wycena bilansowa a bieżąca

LEKCAJ 7: Elementy sprawozdania finansowego

LEKCJA 8: Zadanie Domowe

LEKCJA 1: Powitanie

LEKCJA 2: Rok obrotowy i jego zmiana

LEKCJA 3: Zmiana polityki rachunkowości

LEKCJA 4: Czym są wartości szacunkowe

LEKCJA 5: Jak korygować błędy lat ubiegłych

LEKCJA 6: Czym jest porównywalność danych?

LEKCJA 7: Zdarzenia po dniu bilansowym

LEKCJA 8: Odpowiedzialność za sprawozdanie finansowe

LEKCJA 9: Ogłaszanie sprawozdań finansowych

LEKCJA 10: Check lista - techniczne czynności związane z zamknięciem roku

LEKCJA 11: Zadanie Domowe 

LEKCJA 1: Powitanie

LEKCJA 2: Wycena bilansowa środków trwałych

LEKCJA 3: Wartości niematerialne i prawne - wycena bilansowa

LEKCJA 4: Okresowa weryfikacja amortyzacji

LEKCJA 5: Odpisy na utratę wartości

LEKCJA 6: Wycena bilansowa środków trwałych w budowie

LEKCJA 7: Inwentaryzacja środków trwałych i WNiP

LEKCJA 8: Wycena bilansowa należności długoterminowych

LEKCJA 9: Wycena bilansowa inwestycji długoterminowych

LEKCJA 10: Klasyfikacja instrumentów finansowych

LEKCJA 11: Wartość godziwa

LEKCJA 12: Skorygowana cena nabycia

LEKCJA 13: Skutki wyceny dla CIT
i UoR

LEKCJA 14: Test na utratę wartości aktywów trwałych

LEKCJA 15: Praktyczne wskazówki zamknięcia roku w zakresie aktywów trwałych

LEKCJA 16: Zadanie Domowe


LEKCJA 1: Powitanie

LEKCJA 2: Wycena bilansowa produktów

LEKCJA 3: Wycena bilansowa towarów i materiałów

LEKCJA 4: Wycena bilansowa produkcji w toku

LEKCJA 5: Wycena bilansowa umów długoterminowych

LEKCJA 6: Odpisy na utratę wartości zapasów

LEKCJA 7: Inwentaryzacja zapasów

LEKCJA 8: Wycena bilansowa i inwentaryzacja RMK

LEKCJA 9: Wycena bilansowa należności

LEKCJA 10: Odpisy na utratę wartości należności

LEKCJA 11: Inwentaryzacja należności

LEKCJA 12: Inwestycje krótkoterminowe a instrumenty finansowe
LEKCJA 13: Wycena bilansowa inwestycji krótkoterminowych
LEKCJA 14: Inwentaryzacja inwestycji krótkoterminowych
LEKCJA 15: Praktyczne wskazówki zamknięcia roku w zakresie aktywów obrotowych

LEKCJA 16: Zadanie domowe


LEKCJA 1: Powitanie

LEKCJA 2: Wycena bilansowa kapitałów

LEKCJA 3: Rezerwy a zobowiązania warunkowe

LEKCJA 4: Rezerwa na świadczenia emerytalne

LEKCJA 5: Rezerwa na inne zobowiązania

LEKCJA 6: Wycena bilansowa zobowiązań

LEKCJA 7: Zaliczki na dostawy - wycena

LEKCJA 8: Zobowiązania publicznoprawne - wycena

LEKCJA 9: Inwentaryzacja zobowiązań

LEKCJA 10: Fundusz specjalne - wycena bilansowa 

LEKCJA 11: RMP - wycena bilansowa

LEKCJA 12: Od zysku do dochodu - różnice trwałe i przejściowe

LEKCJA 13: Aktywa i rezerwy na podatek odroczony

LEKCJA 14: Inwentaryzacja pozostałych pozycji pasywów

LEKCJA 15: Praktyczne wskazówki zamknięcia roku w zakresie pasywów

LEKCJA 16: Zadanie Domowe


LEKCJA 1: Powitanie

LEKCJA 2: Warianty rachunku zysków i strat

LEKCJA 3: Ustalenie wyniku finansowego w księgach

LEKCJA 4: Różne opcje podziału zysku w księgach

LEKCJA 5: Rachunek zysków i strat - wersja porównawcza w Comarch Optima

LEKCJA 6: Rachunek zysków i strat - wersja kalkulacyjna w Comarch Optima

LEKCJA 7: Co wykazujemy per saldo w rachunku zysków i strat?

LEKCJA 8: Struktura zestawienia zmian w kapitale

LEKCJA 9: Błędy lat ubiegłych
w zestawieniu zmian w kapitale

LEKCJA 10: Obniżenia kapitału
w zestawieniu zmian w kapitale

LEKCJA 11: Pozostałe kapitały
w zestawieniu zmian w kapitale

LEKCJA 12: Zestawienie zmian
w kapitale w Comarch Optima

LEKCJA 13: Zadanie domowe

LEKCJA 1: Powitanie

LEKCJA 2: Warianty cash flow

LEKCJA 3: Dziełałność operacyjna - metoda pośrednia

LEKCJA 4: Dziełałność operacyjna - metoda bezpośrednia

LEKCJA 5: Działalność inwestycyjna - wydatki

LEKCJA 6: Działalność inwestycyjna - wpływy

LEKCJA 7: Działalność finansowa - wpływy

LEKCJA 8: Działalność finansowa - wydatki

LEKCJA 9: Podsumowanie cash flow

LEKCJA 10: Cash flow w Comarch Optima - metoda pośrednia

LEKCJA 11: Zadanie Domowe

LEKCJA 1: Powitanie

LEKCJA 2: Zakres informacji we wprowadzeniu do sprawozdania finansowego

LEKCJA 3: Informacje dodatkowe  do bilansu

LEKCJA 4: Informacje dodatkowe do rachunku zysków i strat

LEKCJA 5: Kursy walut w objaśnieniach

LEKCJA 6: Informacje dodatkowe do rachunku przepływów pieniężnych

LEKCJA 7: Istotne umowy i informacje o wynagrodzeniach

LEKCJA 8: Informacje zapewniające porównywalność

LEKCJA 9: Informacje o podmiotach powiązanych

LEKCJA 10: Połączenia jednostek
w informacjach dodatkowych

LEKCJA 11: Niepewność kontynuacji działania w notach

LEKCJA 12: Inne istotne informacje

LEKCJA 13: Zadanie domowe

LEKCJA 1: Powitanie

LEKCJA 2: Struktura bilansu - duża jednostka

LEKCJA 3: Sprawozdanie- mała jednostka

LEKCJA 4: Sprawozdanie - mikro jednostka

LEKCJA 5: Bilans w Comarch Optima

LEKCJA 6: Kiedy badanie biegłego rewidenta?

LEKCJA 7: Badanie wstępne a zasadnicze

LEKCJA 8: Obszary badania sprawozdania finansowego

LEKCJA 9: Jak przygotować księgi do badania w zakresie aktywów trwałych?

LEKCJA 10: Jak przygotować księgi do badania w zakresie aktywów obrotowych?

LEKCJA 11: Jak przygotować księgi do badania w zakresie pasywów?

LEKCJA 12: Jak przygotować księgi do badania w zakresie rachunku zysków i strat?

LEKCJA 13: Badanie zestawienia zmian w kapitale

LEKCJA 14: Badanie rachunku przepływów pieniężnych

LEKCJA 15: Noty dodatkowe
a badanie biegłego rewidenta

LEKCJA 16: Zadanie domowe


LEKCJA 1: Powitanie

LEKCJA 2: Kto sporządza sprawozdanie z działalności?

LEKCJA 3: Sytuacja spółki
w sprawozdaniu z działalności

LEKCJA 4: Wskaźniki rentowności

LEKCJA 5: Wskaźniki płynności
i zadłużenia

LEKCJA 6: Cykl należności, zobowiązań i zapasów

LEKCJA 7: Ład korporacyjny
w sprawozdaniu z działalności

LEKCJA 8: Informacja o społecznej odpowiedzialności biznesu

LEKCJA 9: Sprawozdanie z informacji niefinansowych

LEKCJA 10: E-sprawozdania - terminy i obowiązki

LEKCJA 11: E-sprawozdania
w Comarch Optima

LEKCJA 12: Zadanie domowe

LEKCJA 1: Powitanie

LEKCJA 2: Różnice między CIT a UoR

LEKCJA 3: Deklaracja CIT-8

LEKCJA 4: Deklaracja CIT-D

LEKCJA 5: Deklaracja CIT-ST

LEKCJA 6: Pozostałe deklaracje CIT (CIT-5, CIT-6R, CIT-7, CIT-10Z,

CIT-6AR, CIT-11R)

LEKCJA 7:  Dokumentacja transakcji powiązanych

LEKCJA 8: Deklaracja CIT-TP

LEKCJA 9: Rozliczenie strat podatkowych

LEKCJA 10: Procedury zamknięcia roku dla CIT

LEKCJA 11: Zadanie Domowe

LEKCJA 1: Powitanie

LEKCJA 2: VAT- zamknięcie roku (prewspółczynnik)

LEKCJA 3: Procedury zamknięcia roku dla VAT

LEKCJA 4: Obowiązki roczne płatnika składek - PIT-11, PIT-4R, PIT-8C

LEKCJA 5: Podatek u źródła

LEKCJA 6: Deklaracja IFT-1

LEKCJA 7: Wypłata dywidendy

(PIT-8AR)

LEKCJA 8: Sprawozdanie F-01

LEKCJA 9: Roczne rozliczenie PFRON

LEKCJA 10: Zadanie domowe


LEKCJA 1: Powitanie

LEKCJA 2: Uproszczenia w zakresie sprawozdań finansowych

LEKCJA 3: Kiedy konsolidujemy?

LEKCJA 4: Jakie jednostki stosują MSR/MSSF

LEKCJA 5: Łączenie i podział spółek

LEKCJA 6: Co dalej?

Opinie Studentów, którzy ukończyli nasze kursy

Izabela

Z racji tego, że skończyłam już kurs chciałam serdecznie podziękować pani Ani za stworzenie tego kursu. Dzięki temu kursowi w końcu polubiłam księgowość. Już nawet była okazja do sprawdzenia mojej wiedzy nabytej podczas kursu. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej dostałam obrotówkę i musiałam zrobić uproszczony bilans i rzis. I mi się wszystko zgodziło. Jeszcze raz dziękuję.

Maria Poręba

Podziękowanie . Witam.Jestem pod ogromnym wrażeniem wiedzy Pani Ani.

Widać fachowość i kompetentność, oraz ogrom pracy włożony w przygotowanie kursu. Teoria i praktyka w zrozumiały sposób przekazana. 

Bardzo dziękuję i gorąco polecam bo WARTO

Sabina Sołtysik

Bardzo polecam kurs, w którym uczestniczyłam. Można zdobyć teoretyczną i praktyczną wiedzę z zakresu ksiąg handlowych. Prowadząca, bardzo miła, z wieloletnim doświadczeniem i wiedzą, odpowiada na wszelkie pytania. Dzięki temu, że kurs jest online można uczyć się w dowolnej chwili, odpowiedniej dla każdego. A dzięki pracy na programie można wiedzę teoretyczną od razu zastosować.

Larysa Kubiak

Dla mnie sposób w jaki Pani Ania tłumaczy jest super. Jeśli czegoś od razu nie zrozumiem, nie zdążę zanotować- mogę się cofnąć na filmie i ponownie wysłuchać. Jest to o wiele lepsze niż w kursach stacjonarnych, gdzie prowadzący goni dalej z materiałem. Pani Ania nie rozwodzi się nad rzeczami, które są teorią i nie mają za bardzo zastosowania w praktyce. Pokazuje najpierw teoretyczną stronę zagadnienia i za moment przenosi to zagadnienie i pokazuje jak je zaksięgować w praktyce w programie księgowym. Bezcenne jest pokazanie zasady tworzenia schematów księgowych w programie za które wdrożeniowcy oprogramowania kasują ogromne kwoty. Ja na pewno będę ten kurs polecać. I z niecierpliwością czekam na drugi etap, gdzie będzie bilans, sprawozdania itd.

Bernadetta Jamer

Kurs bardzo dobrze przygotowany i poprowadzony super, że można ćwiczyć na programie księgowym bardzo polecam.

Wioleta 

Co dał mi kurs "Sprawozdania Finansowe w praktyce"? - przede wszystkim spokój i pewność, że bez problemu pierwszy raz przejdę badanie ksiąg przez biegłego rewidenta. Mimo ponad 20 lat praktyki na pełnych księgach, jako główna księgowa, obawiałam się, że coś może pójść nie tak. Na kursie dostałam wzory dokumentów, mnóstwo informacji, zarówno o bieżących przepisać zebrane w całość, jak i o sposobie badania przez biegłego. Czytam zmiany na bieżąco, jednak tutaj wszystko mamy na dany temat w jednym miejscu. Polecam gorąco, dla każdego - i tych, którzy zaczynają przygodę z pełnymi księgami i pierwszy raz będą z wypiekami na twarzy robić bilans, i tych, którzy sprawozdania finansowe robili wielokrotnie, bo zawsze można dowiedzieć się czegoś nowego, coś poprawić czy udoskonalić .

Magdalena Czesak -Kowalik 

Jeśli chodzi o sam kurs Ksiąg handlowych w praktyce jest on świetny. Dał mi całkiem inne spojrzenie na wiele aspektów, mimo że optima nie była dla mnie nowością - pracowałam na księdze podatkowej i kadrach. Mam nadzieję, że pomoże mi w powrocie do zawodu:) Jestem mega zadowolona. Z czystym sumieniem mogę polecić. Był to mój drugi kurs z księgowości na optimie (pierwszy stacjonarny w Krakowie z tym że był kompleksowy Księga Podatkową, Handlowa i Kadry), ale dopiero teraz czuję się na siłach poprowadzenia KH.

Anna Jatta

Bardzo mi się podoba praktyczne podejście do tematów nie tylko teoria. Kontakt z Panią bardzo dobry zawsze Pani odpowiada na pytania i pomaga w problemach. Kurs pokazał mi funkcje w optimie o jakich nie wiedziałam.

Monika

Uczestniczyłam w szkoleniu ksiegi handlowe w praktyce, szkolenie bardzo przydatne i praktyczne, pozwoliło mi na ugruntowanie juz posiadanej wiedzy, szkolenie bardzo dobre równiez dla osób początkujących, krok po koroku każdy materiał jest omawiany od podstaw. Sporo materiałów dodatkowych jak i ćwiczeń. Polecam jak i czekam na druga część zaawansowaną.

Beata Cesarska-Wycech

Co prawda jeszcze "walczę" z bilansem, ale już teraz z czystym sumieniem polecę każdemu kurs "Księgi Handlowe w praktyce" !!  Świetnie przygotowany materiał w formie wykładów on-line, dodatkowo tematycznie zebrane i opracowane materiały prawne oraz dydaktyczne - spójne z tematyką danego wykładu, a dodatkowo regularne "live calle", na których można wymienić się doświadczeniami oraz wyjaśnić wątpliwości. Jednak to, co dla mnie stanowi największą wartość tego kursu, to praca praktyczna w programie Comarch Optima z wykorzystaniem przygotowanych dokumentów....Bezcenne! Bardzo profesjonalna i jednocześnie przemiła Pani Ania, która tym kursem pomogła mi odświeżyć (po kilku latach przerwy pracy w polskiej księgowości) uporządkować oraz rozszerzyć wiedzę, a ponadto cały czas jest otwarta na wszelkie pytania i zapewnia swoje wsparcie i pomoc. Dziękuję Pani Aniu! Teraz mogę się przyznać, że obawy, które miałam na samym początku co do efektywności takiej formy kursu księgowego zniknęły już po udostępnieniu pierwszego tygodnia ! Dziękuję !!!

NASZA GWARANCJA

POKOCHAJ KURS LUB ZWRACAMY PIENIĄDZE


Przygotowałam materiały tak, aby dały 10x więcej wartości niż oczekujesz. Jeżeli z jakichś powodów kurs jednak nie będzie dla Ciebie odpowiedni, to wystarczy, że napiszesz na adres szkola@szkolaksiegowosci.pl i zwrócę Ci 100% Twojej wpłaty.


Naszym celem jest danie Ci jak najwięcej wartości i pokazanie Ci, że ten kurs nauczy Cię zamykać miesiąc samodzielnie na księgach rachunkowych.

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA


Kiedy rozpoczyna się sprzedaż kursu, a kiedy się kończy?

Sprzedaż rozpoczyna się w poniedziałek   16.01.2020 r. o godzinie 00:00, a kończy się 24.01.2020 o godzinie 21:00. 
Po tej dacie nie będzie można dołączyć do programu.


Kiedy rozpoczyna się kurs i jak długo trwa?

Kurs rozpoczyna się wtedy, gdy wykupisz do niego dostęp. Trwa 13 tygodni. Otrzymasz dostęp nagrań video, materiałów, tajnej grupy i innych rzeczy.


Jak długo mam dostęp do tego kursu?

Otrzymujesz 13-miesieczny dostęp do tego kursu. Kurs będzie aktualizowany, a Ty będziesz mieć  dostęp do nowych wersji.


Co jeśli nie jestem zadowolony z kursu?

Jeżeli uznasz, że kurs nie jest dla Ciebie, to otrzymasz zwrot pieniędzy. Możesz zgłosić się o zwrot lub zrezygnować z niego.

Masz na to 30 dni od daty zakupu. Po prostu napisz na szkola@szkolaksiegowosci.pl, a zwrócę Ci 100% pieniędzy.


Jakich narzędzi potrzebuję, aby wynieść z kursu jak najwięcej?

Kurs możesz przerobić w dowolnym miejscu. Wystarczy dostęp do Internetu. O szczegółach dotyczących narzędzi używanych w kursie opowiem w pierwszym tygodniu.


Czy dostanę cały kurs od razu?

NIE. Program trwa 13 tygodni (to 3 miesiące). Dodajemy nowe materiały każdego tygodnia, aby Cię nie przytłoczyć i aby cała grupa przechodziła materiał w tym samym momencie.


Potrzebuję ładną i polską fakturę. Czy ją dostanę?

Tak. System jest zintegrowany z platformą do płatności i z usługą iFirma, która wyśle Ci na maila fakturę po zakupie kursu.


W jaki sposób mogę zapłacić za kurs?

Płatność za kurs następuje za pośrednictwem T-pay - do wyboru są płatności elektroniczne obsługiwane przez polskie banki oraz płatności kartą.


Co jeżeli mam z czymś problem lub coś jest niejasne?

Napisz na adres email: szkola@szkolaksiegowosci.pl
2022 Szkoła Księgowości. All rights Reserved | Regulamin Polityka Prywatności

>
>