Ponad 25 000 osób zaufało Szkole Księgowości

14-dniowa gwarancja
satysfakcji

Nauczę Cię ZAMYKAĆ ROK

na księgach rachunkowych 

➡️ Cały proces od A do Z 

➡️ Przygotuj perfekcyjne Sprawozdania Finansowe

DOŁĄCZ I ZAMKNIJ ROK BEZ PROBLEMU!

Jesteś gotowa/y na zamknięcie 2023 roku?

🔥 Masz uzupełnioną CAŁĄ dokumentację inwentaryzacyjną?

🔥 Masz skompletowane protokoły weryfikacyjne?

🔥 Czy jesteś pewna/y wyceny składników majątku do bilansu?

🔥 Czy nie zapomniałaś/eś o odpisach na utratę wartości, weryfikacji stawek amortyzacyjnych i rezerwach?

🔥 Czy dobrze ujawniasz salda w bilansie i rachunku zysków i strat?

Przestań się martwić, zacznij działać.

DOŁĄCZ DO PROGRAMU

Zamknięcie Roku i Sprawozdanie Finansowe
w Praktyce

CO OTRZYMASZ W KURSIE?

NATYCHMIASTOWY DOSTĘP

Wiem, że masz teraz gorący okres - musisz działać szybko i skutecznie dlatego otrzymasz dostęp do wszystkich modułów od razu po zakupie!

➡️ Dostęp do kursu 24/7

➡️ Uczysz się kiedy chcesz, z każdego miejsca na Ziemi

➡️ 13 praktycznych modułów z lekcjami wideo

PEŁNE WSPARCIE

➡️ Cykliczne spotkania LIVE CALL na ZOOM – Zadaj pytanie ekspertce Annie Leńczowskiej

➡️ Tajna grupa wsparcia na DISCORD 

Notatki i akty prawne w formie PDF

➡️ Nie musisz samodzielnie robić notatek do lekcji

➡️ Skup 100% swojej uwagi na lekcji wideo

➡️ Opracowane akty prawne  

Praca na bazie księgowej z zapisami i obrotami - przygotowanie realnych sprawozdań: bilansu, RZiS w 2 wariantach, cash flow (wszystkie typy przepływów), zestawienie zmian w kapitale...

Czy z tym kursem uda mi się zamknąć 2023 rok?

TAK! Dzięki nauce TRZECH bloków, czyli…

🔥 Blok 1 – proces zamknięcia roku krok po kroku

🔥 Blok 2 – sprawozdanie finansowe – spółki mikro, makro, duże i giełdowe

🔥 Blok 3 – dochód, NKUP, CIT, PFRON, F-01, PIT, IFT.

JAKIE DODATKI ZNAJDZIESZ W KURSIE?

Pokochasz tę część programu - zamiast przygotowywać samodzielnie wszystkie szablony, druki, dokumentacje... skorzystaj z moich gotowych wzorów!

Dokumentacja inwentaryzacyjna

Protokoły inwentaryzacyjne, protokoły weryfikacji, arkusze wyceny rozrachunków w walucie, arkusze wyceny bilansowej zobowiązań, protokoły inwentaryzacyjne środków pieniężnych, środków trwałych, zapasów i innych składników majątku.

Checklisty do wszystkich etapów zamknięcia roku

Ujęcie bilansowe, CIT, VAT, PFRON, PIT

Wycena podatku odroczonego

Aktywa, rezerwy, aktualizacje wycen

Dokumentacja testów na utratę wartości

Metody, uproszczenia, dokumentacja

 

Szablony elementów sprawozdań finansowych

Wprowadzenie, informacja dodatkowa, rachunek zysków i strat w 2 wariantach, cash flow, zestawienie zmian kapitale

Schemat e-sprawozdań w Comarch Optima

Powiązanie z innymi modułami

Wycena rezerw

Na świadczenia pracownicze, gwarancje i inne tytuły – algorytmy wyliczeń i dokumentacja rezerw

Schematy dla Comarch Optima dla wszystkich elementów sprawozdania finansowego

Bilans, rachunek zysków i strat – wariant kalkulacyjny i porównawczy, cash flow, zestawienie zmian w kapitale

Operacje na przełomie roku, błędy lat ubiegłych

Ujawnianie – schemat działania

SPRAWDŹ AGENDĘ KURSU

MODUŁ 1
Plan Gry

 1. Powitanie

 2. Plan nauki

 3. Jak studiować?

 4. Efekt końcowy

 5. Instalacja Comarch Optima

 6. Wycena bilansowa a bieżąca

 7. Elementy sprawozdania finansowego

 8. Zadanie Domowe

BONUS 1: Instrukcja instalacji Comarch Optima

MODUŁ 2
Wprowadzenie do sprawozdań finansowych

 1. Powitanie

 2. Rok obrotowy i jego zmiana

 3. Zmiana polityki rachunkowości

 4. Czym są wartości szacunkowe

 5. Jak korygować błędy lat ubiegłych

 6. Czym jest porównywalność danych?

 7. Zdarzenia po dniu bilansowym

 8. Odpowiedzialność za sprawozdanie finansowe

 9. Ogłaszanie sprawozdań finansowych

 10. Check lista – techniczne czynności związane z zamknięciem roku

 11. Zadanie Domowe

MODUŁ 3
Wyceny bilansowe - aktywa trwałe

 1. Powitanie
 2. Wycena bilansowa środków trwałych
 3. Wartości niematerialne i prawne – wycena bilansowa
 4. Okresowa weryfikacja amortyzacji
 5. Odpisy na utratę wartości
 6. Wycena bilansowa środków trwałych w budowie
 7. Inwentaryzacja środków trwałych i WNiP
 8. Wycena bilansowa należności długoterminowych
 9. Wycena bilansowa inwestycji długoterminowych
 10. Klasyfikacja instrumentów finansowych
 11. Wartość godziwa
 12. Skorygowana cena nabycia
 13. Skutki wyceny dla CIT i UoR
 14. Test na utratę wartości aktywów trwałych
 15. Praktyczne wskazówki zamknięcia roku w zakresie aktywów trwałych
 16. Zadanie Domowe
  Bonus: Dokumentacja inwentaryzacyjna w  zakresie środków trwałych.

MODUŁ 4
Wyceny bilansowe - aktywa obrotowe

 1. Powitanie

 2. Wycena bilansowa produktów

 3. Wycena bilansowa towarów i materiałów

 4. Wycena bilansowa produkcji w toku

 5. Wycena bilansowa umów długoterminowych

 6. Odpisy na utratę wartości zapasów

 7. Inwentaryzacja zapasów

 8. Wycena bilansowa i inwentaryzacja RMK

 9. Wycena bilansowa należności

 10. Odpisy na utratę wartości należności

 11. Inwentaryzacja należności

 12. Inwestycje krótkoterminowe a instrumenty finansowe

 13. Wycena bilansowa inwestycji krótkoterminowych

 14. Inwentaryzacja inwestycji krótkoterminowych

 15. Praktyczne wskazówki zamknięcia roku w zakresie aktywów obrotowych

 16. Zadanie domowe
  BONUS: Dokumentacja inwentaryzacyjna w  zakresie środków obrotowych

MODUŁ 5
Wyceny bilansowe - pasywa

 1. Powitanie

 2. Wycena bilansowa kapitałów

 3. Rezerwy a zobowiązania warunkowe

 4. Rezerwa na świadczenia emerytalne

 5. Rezerwa na inne zobowiązania

 6. Wycena bilansowa zobowiązań

 7. Zaliczki na dostawy – wycena

 8. Zobowiązania publicznoprawne – wycena

 9. Inwentaryzacja zobowiązań

 10. Fundusz specjalne – wycena bilansowa

 11. RMP – wycena bilansowa

 12. Od zysku do dochodu – różnice trwałe i przejściowe

 13. Aktywa i rezerwy na podatek odroczony

 14. Praktyczne wskazówki zamknięcia roku w zakresie pasywów

 15. Zadanie Domowe
  BONUS: Dokumentacja inwentaryzacyjna w  zakresie pasywów

MODUŁ 6
Rachunek zysków i strat oraz zestawienie zmian w kapitale

 1. Powitanie

 2. Warianty rachunku zysków i strat

 3. Ustalenie wyniku finansowego w księgach

 4. Różne opcje podziału zysku w księgach

 5. Rachunek zysków i strat – wersja porównawcza w Comarch Optima

 6. Rachunek zysków i strat – wersja kalkulacyjna w Comarch Optima

 7. Co wykazujemy per saldo w rachunku zysków i strat?

 8. Struktura zestawienia zmian w kapitale

 9. Błędy lat ubiegłych w zestawieniu zmian w kapitale

 10. Obniżenia kapitału w zestawieniu zmian w kapitale

 11. Pozostałe kapitały w zestawieniu zmian w kapitale

 12. Zestawienie zmian w kapitale w Comarch Optima

 13. Zadanie domowe

MODUŁ 7
Cash flow

 1. Powitanie

 2. Warianty cash flow

 3. Działalność operacyjna – metoda pośrednia

 4. Działalność operacyjna – metoda bezpośrednia

 5. Działalność inwestycyjna – wpływy

 6. Działalność inwestycyjna – wydatki

 7. Działalność finansowa – wpływy

 8. Działalność finansowa – wydatki

 9. Podsumowanie cash flow

 10. Cash flow w Comarch Optima – metoda pośrednia

 11. Zadanie Domowe

   

MODUŁ 8
Informacja dodatkowa i wprowadzenie do sprawozdania finansowego

 1. Powitanie

 2. Zakres informacji we wprowadzeniu do sprawozdania finansowego

 3. Informacje dodatkowe do bilansu

 4. Informacje dodatkowe do rachunku zysków i strat

 5. Kursy walut w objaśnieniach

 6. Informacje dodatkowe do rachunku przepływów pieniężnych

 7. Istotne umowy i informacje o wynagrodzeniach

 8. Informacje zapewniające porównywalność

 9. Informacje o podmiotach powiązanych

 10. Połączenia jednostek w informacjach dodatkowych

 11. Niepewność kontynuacji działania w notach

 12. Inne istotne informacje

 13. Zadanie domowe

MODUŁ 9
Bilans i badanie biegłego rewidenta

 1. Powitanie

 2. Struktura bilansu – duża jednostka

 3. Sprawozdanie- mała jednostka

 4. Sprawozdanie – mikro jednostka

 5. Bilans w Comarch Optima

 6. Kiedy badanie biegłego rewidenta?

 7. Badanie wstępne a zasadnicze

 8. Obszary badania sprawozdania finansowego

 9. Jak przygotować księgi do badania w zakresie aktywów trwałych?

 10. Jak przygotować księgi do badania w zakresie aktywów obrotowych?

 11. Jak przygotować księgi do badania w zakresie pasywów?

 12. Jak przygotować księgi do badania w zakresie rachunku zysków i strat?

 13. Badanie zestawienia zmian w kapitale i rachunku przepływów pieniężnych

 14. Noty dodatkowe a badanie biegłego rewidenta

 15. Zadanie domowe

MODUŁ 10
Sprawozdanie z działalności,e-sprawozdanie i analiza sprawozdań finansowych

 1. Powitanie

 2. Kto sporządza sprawozdanie z działalności?

 3. Sytuacja spółki w sprawozdaniu z działalności

 4. Wskaźniki rentowności

 5. Wskaźniki płynności i zadłużenia

 6. Cykl należności, zobowiązań i zapasów

 7. Ład korporacyjny w sprawozdaniu z działalności

 8. Informacja o społecznej odpowiedzialności biznesu

 9. E-sprawozdania – terminy i obowiązki

 10. E-sprawozdania w Comarch Optima

 11. Zadanie domowe

MODUŁ 11
Zamkniecie roku CIT

 1. Powitanie

 2. Różnice między CIT a UoR

 3. Deklaracja CIT-8

 4. Deklaracja CIT-D

 5. Deklaracja CIT-ST

 6. Pozostałe deklaracje CIT (CIT-5, CIT-6R, CIT-7, CIT-10Z, CIT-6AR, CIT-11R)

 7. Dokumentacja transakcji powiązanych

 8. Deklaracja CIT-TPR Informacja o cenach transferowych

 9. Rozliczenie strat podatkowych

 10. Procedury zamknięcia roku dla CIT

 11. CIT-8 w Comarch Optima

 12. Rozliczenie roczne w podatku estońskim

 13. Zadanie Domowe

   

  BONUS A: Podatek estoński – model funduszu inwestycyjnego
  BONUS B: Podatek estoński – model zatrzymanych zysków
  BONUS C: Podatek estoński – kto może skorzystać i jakie warunki musi spełnić
  BONUS D: Podatek estoński – przejście na podatek estoński
  BONUS E: Podatek estoński – wyliczenie podatku
  BONUS F: Podatek estoński – przejście na zasady ogólne

MODUŁ 12
Podatkowe zamknięcie roku - pozostałe podatki

 1. Powitanie

 2. VAT- zamknięcie roku (prewspółczynnik)

 3. Procedury zamknięcia roku dla VAT

 4. Obowiązki roczne płatnika składek – PIT-11, PIT-4R, PIT-8C

 5. Podatek u źródła

 6. Deklaracja IFT-1

 7. Wypłata dywidendy (PIT-8AR)

 8. Sprawozdanie F-01

 9. Roczne rozliczenie PFRON

 10. Zadanie domowe

MODUŁ 13
Co dalej?

 1. Powitanie

 2. Uproszczenia w zakresie sprawozdań finansowych

 3. Kiedy konsolidujemy?

 4. Jakie jednostki stosują MSR/MSSF

 5. Łączenie i podział spółek

 6. Co dalej?

23 tys.+ Studentów

w Szkole Księgowości

WYJĄTKOWA EDYCJA

Kurs Zamknięcie Roku i Sprawozdanie Finansowe w praktyce
3997 zł
 • ✅ Wszystkie moduły dostępne OD RAZU PO ZAKUPIE
 • ✅ Dostęp do platformy + aktualizacje przez 12 miesięcy z możliwością przedłużenia

 • ✅ Materiały dostępne dla Ciebie 24/7
 • ✅ Spotkania Live Call (minimum 3)

 • ✅ Tajna grupa wsparcia na Discordzie
 • ✅ Fizyczny certyfikat ukończenia kursu z jego pełną agendą
Dni
Godzin
Minut
Sekund

MOŻLIWOŚĆ PŁATNOŚCI RATALNEJ

🔥 14-dniowa Gwarancja Satysfakcji 🔥

POKOCHAJ KURS LUB ZWRACAM PIENIĄDZE
Wszystkie materiały przygotowałam w taki sposób, aby dały Ci 10 razy więcej wartości, niż oczekujesz. Jeżeli jednak z jakichś powodów kurs nie będzie dla Ciebie odpowiedni, to wystarczy, że napiszesz na adres: szkola@szkolaksiegowosci.pl, a zwrócę Ci 100% Twojej wpłaty! Okres gwarancji  to 14 dni od dnia udostępnienia Ci 1 modułu. Moim celem jest przekazanie Ci jak największej wartości merytorycznej i udowodnienie, że kurs ten realnie zwiększy Twoje kompetencje zawodowe.

Kim jestem?

Nazywam się Anna Leńczowska i od ponad 22 lat pomagam przedsiębiorcom w zakresie podatków, księgowości i prawa.

W pracy:

✅ Jestem Biegłym Rewidentem i Doradcą Podatkowym,

✅ Założyłam Szkołę Księgowości, aby pomagać w rozwijać się Księgowym – dziś uczy się w Szkole Księgowości ponad 23 tys. Studentów,

✅ Prowadzę od 15 lat własne biura rachunkowe,

✅ W 2023 r. zdobyłam statuetkę Lider w dziedzinie efektywnej nauki profesjonalnej księgowości w plebiscycie Polish Women Business Awards.

Moja droga wykształcenia:

📚 Na Akademii Ekonomicznej w Krakowie ukończyłam Stosunki Międzynarodowe – specjalność Handel Zagraniczny oraz studia podyplomowe na kierunku Finanse i Rachunkowość,

📚 Umiejętności nauczycielskie wykształciłam na kierunku Pedagogiki, gdzie uzyskałam dyplom Nauczycielki rachunkowości i ekonomiki przedsiębiorstw,

📚 Na Harvardzie (Harvard University) ukończyłam Contract Law Course.

A co poza pracą?

🔥 Jestem spełnioną żoną i mamą trójki dzieci,

🔥 Trenuję triathlon,

🔥 Ciągle się uczę i uzupełniam swoją wiedzę.

POZNAJ OPINIE STUDENTÓW O KURSIE

Wioletta
Wioletta
Czytaj więcej
Co dał mi kurs "Sprawozdania Finansowe w praktyce"?
-przede wszystkim spokój i pewność, że bez problemu pierwszy raz przejdę badanie ksiąg przez biegłego rewidenta. Mimo ponad 20 lat praktyki na pełnych księgach, jako główna księgowa, obawiałam się, że coś może pójść nie tak. Na kursie dostałam wzory dokumentów, mnóstwo informacji, zarówno o bieżących przepisać zebrane w całość, jak i o sposobie badania przez biegłego. Czytam zmiany na bieżąco, jednak tutaj wszystko mamy na dany temat w jednym miejscu. Polecam gorąco, dla każdego - i tych, którzy zaczynają przygodę z pełnymi księgami i pierwszy raz będą z wypiekami na twarzy robić bilans, i tych, którzy sprawozdania finansowe robili wielokrotnie, bo zawsze można dowiedzieć się czegoś nowego, coś poprawić czy udoskonalić .
Maria
Maria
Czytaj więcej
Podziękowanie
Witam.Jestem pod ogromnym wrażeniem wiedzy Pani Ani. Widać fachowość i kompetentność, oraz ogrom pracy włożony w przygotowanie kursu. Teoria i praktyka w zrozumiały sposób przekazana. Bardzo dziękuję i gorąco polecam bo WARTO
Beata
Beata
Czytaj więcej
Forma praktyczna w Optimie oraz przykłady i rozwiązania

Nie mam żadnych wątpliwości - liczyłam na faktyczną pomoc i mile się zaskoczyłam
Monika
Monika
Czytaj więcej
[...] z wielką radością informuję, że udało mi się ukończyć kurs. Ogromnie się cieszę, że mogłam w nim uczestniczyć i poszerzyć swoją wiedzę z zakresu ksiąg handlowych. Każda z lekcji została przygotowana bardzo dobrze, tematy w nich poruszane zostały jasne i konkretnie wytłumaczone a co dla mnie najważniejsze i najbardziej mi się podobało w tym kursie to mocno praktyczne podejście do każdego z tematów.
Anna
Anna
Czytaj więcej
Dziękuję bardzo za ten kurs
Przerobiłam już wszystkie tygodnie kursu, ale jeszcze często wracam do niektórych lekcji, aby poukładać sobie zdobytą wiedzę w głowie 🙂 Jestem bardzo zadowolona z kursu, zdobyłam na nim bardzo dużo wiedzy praktycznej. Ponadto bardzo odpowiada mi forma kursu (online) gdyż materiał mogę przerabiać w odpowiednim dla mnie czasie i tempie oraz wracać do nagrań. Dziękuję bardzo za ten kurs
Sabina
Sabina
Czytaj więcej
Już po raz trzeci
uczestniczyłam w kursie w Szkole Księgowości i po raz kolejny jestem bardzo zadowolona. Kursy on-line mają to w sobie, że można je przerabiać w każdej wolnej chwili, dlatego są one takie praktyczne. Dziękuję, że mogłam w nich uczestniczyć 😉 Pani Ania po raz kolejny udowodniła swoją ogromną wiedzę i umiejętności, które w tak łatwy sposób przekazuje swoim uczniom. A możliwość wykorzystania teorii w praktyce jest dużym atutem tego kursu.
Izabela
Izabela
Czytaj więcej
Jeszcze raz dziękuję
Z racji tego, że skończyłam już kurs chciałam serdecznie podziękować pani Ani za stworzenie tego kursu. Dzięki temu kursowi w końcu polubiłam księgowość. Już nawet była okazja do sprawdzenia mojej wiedzy nabytej podczas kursu. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej dostałam obrotówkę i musiałam zrobić uproszczony bilans i rzis. I mi się wszystko zgodziło. Jeszcze raz dziękuję.

Masz więcej pytań?

Sprawdź najczęściej pojawiające się pytania, lub napisz do nas na: szkola@szkolaksiegowosci.pl

Sprzedaż rozpoczyna się 11.03.2024r., a kończy się 20.03.2024 r. o godzinie 21:00. Po tej dacie nie będzie można dołączyć do programu. Kurs obejmuje 13 modułów, które w tej edycji otrzymasz W CAŁOŚCI OD RAZU PO ZAKUPIE

Dostęp do kursu masz przez 12 miesięcy. Oprócz tego, masz również nieograniczony dostęp do zamkniętej grupy na Discordzie, a także możliwość uczestniczenia w cyklicznych spotkaniach online, tzw. Live Call (telekonferencjach). Co istotne – przez okres 12 miesięcy masz również dostęp do wszelkich aktualizacji programu.

Płatność za kurs następuje za pośrednictwem T-pay – do wyboru są płatności elektroniczne obsługiwane przez polskie banki oraz płatności kartą. Jest możliwość płatności rat 0%!

Na stronie https://szkolaksiegowosci.pl wybierz przycisk ZALOGUJ. Loginem jest Twój adres email podany przy zamówieniu. Wygenerowane przez system hasło otrzymasz w osobnym mailu.

Tak. System jest zintegrowany z platformą do płatności i z usługą fakturowania, która wyśle Ci na maila fakturę po zakupie kursu.

Księgowanie operacji w programie Comarch Optima ma na celu wykorzystanie Twoich nowych umiejętności w praktyce, tak aby jeszcze bardziej przyswoić wiedzę i podnieść Twoje kompetencje. Nic tak dobrze nie wpływa na skuteczność nauki, jak zastosowanie nowej wiedzy w praktyce.

Kurs możesz przerobić w dowolnym miejscu na Ziemi – byleby było w nim łącze internetowe 🙂 O szczegółach dotyczących narzędzi używanych w kursie opowiem Ci w pierwszym module. Program Comarch Optima w wersji demo, czyli takiej, która pozwoli Ci na przerobienie wszystkich zadań kursowych, również otrzymasz w pierwszym module.

Procesor firmy Intel lub AMD min. 2 GHz
➤ 2 GB pamięci RAM
➤ Dysk: 5 GB wolnej przestrzeni
➤ System operacyjny Windows 11; Windows 10; Windows 8.1; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Windows Server 2022.
➤ Zalecana minimalna rozdzielczość ekranu to 1024×768
➤ Drukarka pracująca w systemie Microsoft Windows
➤ Program pracuje w oparciu o bazę Microsoft SQL Server 2022.

W trakcie naszego programu będziesz rozwiązywać case studies analizując sytuacje i oceniając skutki prawne/podatkowe/księgowe różnorakich sytuacji gospodarczych. Zadania oparte są o realne sytuacje, które wynikają z mojego doświadczenia – wykonywanie ich ekstremalnie zwiększa efektywność nauki.

W moich kursach nie ma czegoś takiego jak „test końcowy”. Wychodzę z założenia, że w życiu zawodowym nie spotkasz sytuacji do rozwiązania: wybierz a, b lub c. Tworzę kursy w taki sposób, aby maksymalnie zwiększyć kompetencje Studentów w wymiarze praktycznym. Kursowe sytuacje i case studies prędzej czy później napotkasz na drodze swojej kariery, a dzięki wykonanym zadaniom – z całą pewnością sobie z nimi poradzisz!

Ale MUSISZ wykonać i przesłać na grupie DISCORD wszystkie zadania domowe aby otrzymać certyfikat. Dopiero 100% wykonanych zadań z kursu i przesłanych na grupę kursową jest gwarancją uzyskania certyfikatu!

Jeżeli z jakiegoś powodu uznasz, że kurs nie jest dla Ciebie, otrzymasz zwrot pieniędzy. Z kursu możesz zrezygnować pisząc do nas wiadomość na adres: szkola@szkolaksiegowosci.pl. Masz na to 14 dni od daty zakupu. Napisz o rezygnacji, a my zwrócimy Ci 100% Twoich pieniędzy.

NIE PRZEGAP I ZAMKNIJ ROK BEZ STRESU

www.szkolaksiegowosci.pl

Polityka Prywatności | Regulamin | Copyright 2024 Provento Media sp z o.o.

Na jaki adres wysłać informacje o BEZPŁATNYM szkoleniu

SLIM VAT 3.0 - W PRAKTYCE

Na jaki adres wysłać informacje o bezpłatnym szkoleniu o podatkach, księgowości i nie tylko